Nasz adres

Vaspol Sp. z o.o.

Wioska 42, 64-308 Jabłonna, gmina Rakoniewice

biuro@bogilu.pl

tel. +48 509 953 280

Godziny otwarcia:
System pracy:

W maju i czerwcu otwarte tylko w soboty i niedziele: 10:00 - 18:00

Możliwość rezerwacji dla grup przedszkolnych i szkolnych 7 dni w tygodniu.

Od WAKACJI otwarte 7 dni w tygodniu
W przypadku wysokich temperatur (upały) zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia obiektu lub zmiany godzin pracy.Maj, czerwiec:
soboty - niedziele 10:00 - 18:00 (klienci indywidualni)


Czerwiec od wakacji - Lipiec - Sierpień
poniedziałek - piątek 12:00 - 18:00
sobota -niedziela 10:00 - 18:00


W przypadku wysokich temperatur zastrzegamy sobie prawo wcześniejszego zamknięcia obiektu.

Wrzesień
sobota - niedziela 10:00 - 18:00


Październik - do nowego sezonu
NIECZYNNE


Dla grup zorganizowanych czynne 7 dni w tygodniu - wymagana wcześniejsza rezerwacja telefonicznie 509 953 280 lub mailowo biuro@bogilu.pl - Godziny przyjazdu do uzgodnienia
Na terenie Bogilu obowiązuje zakaz palenia papierosów oprócz specjalnie wyznaczonego miejsca. Należy bezwzględnie stosować się do tego przepisu.
Prosimy nie przyprowadzać psów, nie mogą one przebywać w halach namiotowych.

Dodatkowe atrakcje w naszym regionie: Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, Parowozownia w Wolsztynie.

W przypadku upałów zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia obiektu oraz zmiany godzin pracy.


Bogilu kraina zabawy Wioska Kontakt

Regulamin Krainy Zabawy BOGILU

 1. Plac przeznaczony jest dla dzieci w wieku do 16 lat.
 2. Dzieci mogą wejść, przebywać lub wyjść z sali zabaw tylko pod opieką rodzica lub dorosłego opiekuna.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 4. Koszt pobytu oraz rozrywek wliczonych w cenę biletu określony jest w odrębnym cenniku. Cennik wskazuje rodzaje ulg i zniżek, termin obowiązywania biletów oraz opłaty za poszczególne atrakcje. Dzieci do 1 roku życia wchodzą bezpłatnie. (Każde dziecko korzystające z placu zabaw traktowane jest jako uczestnik zabawy według obowiązującego cennika).
 5. Osoba dokonująca zakupu biletu oświadcza, że zapoznała się z regulaminem Krainy Zabawy BOGILU.
 6. Pracownicy obsługi mają prawo odmówić wstępu na teren Krainy Zabawy osobom agresywnym, wnoszącym niebezpieczne narzędzia, pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.
 7. Osoby, o których mowa w pkt. 6 regulaminu przebywające na terenie Krainy Zabawy mogą zostać wyproszone przez upoważnionych do tego pracowników. W takim wypadku osoby te nie mają prawa żądać zwrotu ceny wykupionego biletu.
 8. Na teren Krainy Zabawy wolno wchodzić wyłącznie wejściami do tego wyznaczonymi, za okazaniem ważnego biletu wstępu (paragon). Prawo wstępu nie wygasa po opuszczeniu terenu Krainy Zabawy pod warunkiem okazania ważnego na dany dzień biletu (paragonu) przy ponownym wejściu.
 9. Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren Krainy Zabawy z wyjątkiem urządzeń koniecznych dla poruszania się osób niepełnosprawnych. Odwiedzający Krainę Zabawy korzystają z wyznaczonych bezpłatnych miejsc parkingowych.
 10. Należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. Na terenie Krainy Zabawy BOGILU można palić papierosy wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.
 11. Na terenie Krainy Zabawy odwiedzający bezwzględnie stosują się do zaleceń upoważnionych pracowników parku.
 12. Zabrania się wnoszenia na teren Krainy Zabawy jedzenia oraz napojów nie zakupionych na terenie Krainy Zabawy, posiadania przedmiotów niebezpiecznych, niszczenia urządzeń i przestrzeni parku, hałasowania, grillowania (poza przypadkami wyraźnego uzyskania zgody od upoważnionego pracownika)
 13. Na teren Krainy Zabawy nie zabrania się wprowadzania psów, jednakże z zachowaniem podstawowych zasad czystości i bezpieczeństwa. Zabrania się wprowadzania psów do hal namiotowych i bez uwięzi. Psy agresywne należy ponadto zaopatrzyć w kaganiec. Osoba wprowadzająca psa zobowiązana jest do niezwłocznego usuwania nieczystości pozostawionych przez psa.
 14. Na terenie Krainy Zabawy nie obowiązuje zakaz używania aparatów fotograficznych, kamer i innych urządzeń rejestrujących w celu wykorzystania ich rezultatów zgodnie z prawem.
 15. Po zdjęciu odzieży wierzchniej i obuwia dzieci bawią się obowiązkowo w skarpetkach (nie na bosaka). Na urządzenia dzieci i upoważnieni opiekunowie wchodzą bez obuwia.
 16. Do toalety dziecko idzie tylko w obecności rodzica lub opiekuna.
 17. Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom biżuterii: łańcuszków, kolczyków, okularów, zegarków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się w Bogilu.
 18. Za bilet zakupiony i nie wykorzystany nie zwracamy pieniędzy.
 19. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 20. Korzystający z urządzeń rozrywki są obowiązani przestrzegać wszelkich ostrzeżeń znajdujących się przed wejściem do danej atrakcji, jak i instrukcji pracowników Krainy Zabawy
 21. Dla bezpieczeństwa wszystkich bawiących się dzieci zabrania się: 

- wspinania się po zewnętrznych siatkach konstrukcji

- wchodzenia pod prąd zjeżdżalni, skakania z niej

- wnoszenia zabawek na konstrukcję 

- popychania innych dzieci

- wynoszenia piłeczek z basenu

- niszczenia konstrukcji, zabawek oraz elementów wystroju

- zaśmiecania terenu placu zabaw

- wnoszenia na teren zabawowy jedzenia i napojów

- używania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem
Personel zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu zabawy dziecku, które zachowuje się agresywnie w stosunku do innych dzieci, lub nie stosuje się do uwag i poleceń personelu.

 1. Dzieci do lat 16 mogą przebywać na terenie Krainy Zabawy wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni odpowiadają na zasadzie przepisów polskiego prawa cywilnego za szkody powstałe wskutek postępowania dzieci. Odpowiedzialności z tytułu nadzoru nie można wyłączyć.
 3. Osoba zobowiązana do nadzoru powinna zadecydować, czy uczestnictwo dziecka w oferowanej przez Krainę Zabawy atrakcji jest w danym przypadku, ze względu na wiek dziecka i predyspozycje zdrowotne, możliwe.
 4. Ze względu na specyfikę urządzeń rozrywkowych umieszczonych na terenie Krainy Zabawy pracownik obsługi ma prawo odmówić uczestnictwa osobie nie spełniającej wymagań takich, jak odpowiedni wzrost, wiek czy strój.
 5. Jedzenie i napoje zakupione w punktach gastronomicznych na terenie Krainy Zabawy mogą być spożywane wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach
 6. Podczas korzystania z urządzeń rozrywkowych w celach bezpieczeństwa i higieny zabrania się jedzenia i picia na urządzeniach oraz wnoszenia go urządzenia
 7. Za rzeczy pozostawione na terenie Krainy Zabawy firma nie ponosi odpowiedzialności. 
 8. Ściśle przestrzegamy poleceń wydawanych przez obsługę
 9. Właściciel oraz personel sali zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na sali zabaw.
 10. Wszelkie urządzenia są starannie konserwowane i monitorowane. W razie wystąpienia szkód, nawet bez Państwa winy, należy je bezwzględnie zgłosić pracownikom Krainy Zabawy.
 11. Zabrania się przeprowadzania akcji reklamowych, oferowania towarów i usług, organizowania zbiórek pieniężnych bez uzyskania zgody organizatora.
 12. W przypadku wystąpienia przeszkód atmosferycznych lub konieczności przeprowadzenia przeglądu technicznego urządzeń organizator zastrzega sobie prawo unieruchomienia danych atrakcji lub urządzeń. Odwiedzający zostaną o tym fakcie poinformowani, a w momencie zakupienia biletu na wyłączone z użycia atrakcje organizator dokona zwrotu lub częściowego zwrotu uiszczonej opłaty za niewykorzystaną usługę.
 13. Za wszelkie szkody powstałe wskutek zawinionych działań i zaniechań odwiedzających odpowiadają oni na zasadach wyrażonych w przepisach prawa bez obciążania odpowiedzialnością organizatora Krainy Zabawy
 14. Urządzenia zabawowe są przeznaczone do użytku tylko przez dzieci
Bogilu kraina zabawy Wioska Kontakt
Bogilu kraina zabawy Wioska
Sprawdź na mapie jak do nas trafić